Štatút súťaže Vesmír očami detí - ročník 2015/2016

, Autor:

SLOVENSKÁ ÚSTREDNÁ HVEZDÁREŇ V HURBANOVE

V SPOLUPRÁCI S HVEZDÁRŇAMI, OKRESNÝMI ASTRONOMICKÝMI KABINETMI,

CENTRAMI VOĽNÉHO ČASU

A REGIONÁLNYMI OSVETOVÝMI STREDISKAMI

 

vyhlasujú XXX. ročník celoslovenskej výtvarnej súťaže VESMÍR OČAMI DETÍ

 

Ako prebieha súťaž?

 

Súťaž prebehne v dvoch etapách:

1. etapa - okresné kolá (spádová oblasť)
2. etapa - celoslovenské  kolo

Podmienky súťaže:

Súťažiť sa bude v piatich kategóriách:

 1. kategória - materské školy
 2. kategória - 1. - 4. ročník ZŠ
 3. kategória - 5. - 9. ročník ZŠ
 4. kategória - základné umelecké školy - prípravné štúdium ZUŠ a 1. - 4. ročník ZŠ
 5. kategória - základné umelecké školy - 5. - 9. ročník ZŠ

Do súťaže je možné poslať výkresy spracované ľubovoľnou technikou o formáte maximálne A2.

Na zadnú stranu práce treba napísať:

 • názov práce,
 • meno a adresu autora,
 • jeho vek,
 • kategóriu,
 • triedu a
 • meno vyučujúceho.

Každá práca musí byť označená pečiatkou školy, pričom škola môže zaslať maximálne 10 prác z jednej kategórie. V súťaži budú hodnotené len práce jednotlivcov.

Výkresy sa stávajú majetkom vyhlasovateľa.

Postup:

Do celoslovenského kola vybrala okresná porota z každej kategórie 5 prác a organizátor okresného kola ich doručil so zoznamom zúčastnených škôl do 31. marca 2016 do Slovenskej ústrednej hvezdárne v Hurbanove.

Zasadnutie poroty celoslovenského kola je naplánované na 8. apríla 2016.

 

Výstava víťazných a vybraných prác celoslovenského kola bude inštalovaná v priestoroch Slovenskej ústrednej hvezdárne v Hurbanove a potom podľa požiadaviek v astronomických a kultúrnych zariadeniach na Slovensku.

 

Práce, ktoré neboli hodnotené v okresnom kole, nebudú zaradené do celoslovenského kola.

Súťažné práce v 1. etape posielajte výhradne organizátorom okresného kola do 19. februára 2016 na nimi uvedenú adresu.