Podmienky súťaže Astrofoto

Slovenská ústredná hvezdáreň v Hurbanove vyhlasuje 44. ročník súťaže Astrofoto. Súťaž je určená všetkým amatérom a profesionálom v oblasti astronómie. Všetky kategórie sú bez vekového ohraničenia. Súťažné práce budú rozdelené do nasledovných tematických kategórií: 

1. Astronomické snímky – Astromaster Do tejto kategórie patria astronomické snímky planét, komét, asteroidov, spektier astronomických objektov, bolidov, slnečnej fotosféry a chromosféry, detaily slnečných škvŕn, hviezdokopy, galaxie, hmloviny, Mesiac, zatmenia a konjunkcie, snímky súhvezdí a pod.

2. Astronomické snímky Do tejto kategórie patria astronomické snímky planét, komét, asteroidov, spektier astronomických objektov, bolidov, slnečnej fotosféry a chromosféry, detaily slnečných škvŕn, hviezdokopy, galaxie, hmloviny, Mesiac, zatmenia a konjunkcie, snímky súhvezdí a pod.

3. Variácie na tému Obloha - Astromaster Táto kategória poskytuje autorom široké pole pôsobnosti. Patria sem snímky z mestského alebo prírodného prostredia, na ktorých je pôsobivo zachytený astronomický alebo atmosferický úkaz či objekt (konjunkcie nebeských telies, ich východy a západy, blesky, dúhy, halové javy a pod.), ako aj snímky dokumentujúce vzťah autora k astronómii (zábery z astronomických podujatí, astronomickej techniky a pod.).

4. Variácie na tému Obloha. Táto kategória poskytuje autorom široké pole pôsobnosti. Patria sem snímky z mestského alebo prírodného prostredia, na ktorých je pôsobivo zachytený astronomický alebo atmosferický úkaz či objekt (konjunkcie nebeských telies, ich východy a západy, blesky, dúhy, halové javy a pod.), ako aj snímky dokumentujúce vzťah autora k astronómii (zábery z astronomických podujatí, astronomickej techniky a pod.).

 

Kategória Astromaster je určená pre fotografov, pokročilých v spracovaní astronomických fotografií a so skúsenosťami s fotografickou a pozorovacou technikou.Podmienky súťaže:

- Do súťaže sú prijímané len digitálne fotografie, alebo fotografie digitalizované (z filmu, diapozitívu a pod...)

- Do súťaže sa prijímajú snímky získané resp. urobené v čase od 1. januára 2021 do 31. decembra 2021.

- Ku každej súťažnej práci musí byť priložený formulár. Názov súboru, snímky a formulára musí byť rovnaký. Názov nesmie obsahovať diakritiku. Formulár je možné stiahnuť aj na internetovej stránke: www.suh.sk

- Digitálne zábery musia byť zaslané v niektorom z formátov: JPG, TIF alebo BMP a musia mať pripojený súbor s požadovanými údajmi. Každá snímka musí byť zaslaná aj vo formáte JPG.

- Každá súťažná práca musí byť označená tematickou kategóriou, ktorej sa autor s prácou zúčastňuje.

- Fotografiu môže zaslať len autor snímky.

- Súťažná snímka nesmie obsahovať podpis, vodoznak ani text, ktorý obsahovo priamo nesúvisí so snímkou.

- Autor sa môže prihlásiť len do jednej kategórie Astronomické snímky a do jednej kategórie Variácie na tému obloha.

- V prípade ocenenia snímky v inej nami organizovanej súťaži, nebude snímka v tejto súťaži hodnotená.

- Zaslaním snímky autor automaticky súhlasí s pravidlami súťaže.

 

Počet prác: Každý autor môže do súťaže poslať 5 súťažných fotografií v každej kategórii.


Ceny: Víťazné práce budú ocenené finančnými cenami, a to v kategóriách 1. a 3. (Astromaster): za 1. miesto 200 eur, za 2. miesto 150 eur a za 3. miesto 100 eur. V kategóriách 2. a 4.: 1. miesto 150 eur, za 2. miesto 100 eur a za 3. miesto 50 eur. Snímka roka, v prípade, že bude táto cena udelená, bude navyše ohodnotená prémiou 200 eur. Porota si vyhradzuje právo udeliť špeciálnu cenu pre autora do 18 rokov. Porota si tiež vyhradzuje právo neudeliť cenu.


Vyhodnotenie a výsledky: Súťaž vyhodnotí odborná porota. Vyhodnotenie súťaže bude uverejnené v časopise Kozmos 3/2022.

 

Všeobecné podmienky:

- Účastník súťaže vyhlasuje, že je autorom fotografie a má neobmedzené právo poskytovať ju ďalším osobám.

- Zaslané fotografie sa stávajú majetkom organizátora, ktorý si vyhradzuje právo zhotoviť kópie prác pre archív súťaže a podľa vlastného uváženia použiť súťažné fotografie na nekomerčné účely bez ďalšieho súhlasu autora.

- Účastník súťaže súhlasí so zverejnením svojho mena v rámci vyhlásenia výsledkov súťaže.

- Účastník súťaže vyjadruje svoj súhlas so spracovaním jeho osobných údajov podľa zákona č. 18/2018 Z.z o ochrane osobných údajov.
Pre zaradenie do súťaže je rozhodujúci dátum podania zásielky, najneskôr 31.1.2022
Práce označené heslom ASTROFOTO posielajte na adresu:


Slovenská ústredná hvezdáreň
Komárňanská 137
947 01 Hurbanovo
Slovenská republika

Alebo e-mailom: astrofoto@suh.sk

Formulár na stiahnutie (DOC)

Formulár na stiahnutie (ODT)