Otvorenie astronomickej olympiády - ročník 2016/2017

, Autor:
Vážení žiaci, študenti, pedagógovia a všetci záujemcovia o astronómiu, oznamujeme vám otvorenie 11. ročníka Astronomickej olympiády na Slovensku.

Otvorenie 11. ročníka AO v r. 2016

Vážení žiaci, študenti, pedagógovia a všetci záujemcovia o astronómiu, určite už netrpezlivo očakávate vyhlásenie ďalšieho ročníka Astronomickej olympiády (AO) na Slovensku.

Kategórie:

  1. kategória - žiaci základných škôl (a ekvivalent v prípade osem-, resp. šesťročných gymnázii) - ZRUŠENÉ
  2. kategória - študenti stredných škôl a gymnázii (a ekvivalent v prípade osem-, resp. šesťročných gymnázii)

 

Priebeh súťaže a dôležité termíny:

Celoslovenské finále AO sa uskutoční 20. – 21. apríla v Piešťanoch, a preto riešenia príkladov prvého kola od študentov II. kategórie ( žiaci stredných škôl) potrebujeme mať k dispozícii už 4. 4. 2017. Po vyhodnotení pozveme do Piešťan všetkých úspešných riešiteľov II. kategórie AO.

Žiaľ tohto roku už nemôžeme pokračovať v kategórii základných škôl, nakoľko z finančných dôvodov nemôžeme pre nich organizovať finálové kolo. V každom prípade však žiaci ZŠ môžu skúsiť, či by dokázali riešiť úlohy z minulých ročníkov a samozrejme, keby si trúfli na riešenie stredoškolských úloh, môžu sa zapojiť do AO aj v tejto kategórii. Žiakom zo základných škôl zároveň odporúčame, aby sa zapojili aj do celoslovenskej súťaže „Čo vieš o hviezdach?“, aby mohli získať vedomosti, ktoré im vbudúcnosti umožnia úspešne sa zapojiť do AO a vybojovať si účasť aj na medzinárodných olympiádach, ktoré majú v zahraničí stúpajúcu podporu.

Termíny na zaslanie riešení prvého kola:

  1. kategória - ZRUŠENÉ
  2. kategória - do 4.4.2017

 

Špeciálna praktická úloha:

Na tento rok, je pre riešiteľov pripravená praktická úloha, ktorá vyžaduje bezodkladnú prípravu, nakoľko ide o pozorovanie astronomického úkazu, ktorý nastane už v prvej polovici februára 2017. Preto prosím všetkých riešiteľov, aby sa čím skôr oboznámili z úlohami 11. ročníka AO a začali ich riešiť.

Info pre riešiteľov:

Pri riešení príkladov uveďte na každom liste:

 

  • meno riešiteľa,
  • adresu trvalého bydliska a aj
  • emailovú adresu, na ktorú budú zasielané informácie pre každého úspešného riešiteľa, podľa príslušnosti do jednotlivých regiónov.

 

Úlohy posielajte na emailovú adresu AO ([email protected], prípadne poštou na Dr. Ladislav Hric, Slovenská astronomická spoločnosť pri SAV, 059 60 Tatranská Lomnica).

Za úspešného riešiteľa AO už tradične pokladáme každého súťažiaceho, ktorý vyrieši aspoň polovicu zadaných úloh, resp. získa polovicu maximálneho možného počtu bodov.

Všetkých úspešných riešiteľov príkladov a praktickej úlohy odmeníme vecnými cenami.

Finále olympiády:

Finále AO na Slovensku prebehne podobne ako v minulom roku vo veľmi úzkej spolupráci so Slovenskou ústrednou hvezdárňou v Hurbanove, ktorá tohto roku uhradí všetky náklady, spojené s pobytom účastníkov v Piešťanoch. Presné miesto finále AO (názov hotela) včas oznámime všetkým úspešným riešiteľom. Vyhodnotenie a ocenenie víťazov prebehne hneď na druhý deň po súťaži.

IOAA:

Tento ročník AO opäť začíname neskôr, lebo máme dosť času na vybavovanie účasti najlepších riešiteľov v kategórii stredných škôl na Medzinárodnej olympiáde z astronómie a astrofyziky (IOAA), ktorá bude tohto roku opäť v neskoršom termíne, 12. – 21. novembra 2017. Miestom konania bude veľmi exotická destinácia, mesto Phuket na ostrove rovnakého mena v prívetivom a nám už dobre známom Thajsku.

Príklady 1.kola:

Príklady 1. kola AO 2016 pre stredné školy nájdete tu.

 

Želáme všetkým trpezlivosť a množstvo nápadov pri riešení úloh 11. ročníka AO.


Stará Lesná, 18. 1. 2017 RNDr. Ladislav Hric, CSc., predseda SAS pri SAV